Image Archives • Number 24 x Shutterstock

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy)

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 3. เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
 4. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
 5. การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน
 6. การเก็บรักษาข้อมูลและการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 7. ทางเลือกของคุณ (การเลือกไม่รับ)
 8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 9. เทคโนโลยีคุกกี้และการติดตาม
 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 11. การไม่แบ่งแยก
 12. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 13. วิดเจ็ตสื่อสังคม
 14. ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว
 15. อีเมลโปรแกรมแนะนำบอกต่อ
 16. เด็ก
 17. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวขององค์กร
 18. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด (“Number 24 x Shutterstock”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงปรับปรุงและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้รับทราบนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแจ้งให้ทราบว่า เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ จะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท โดยเงื่อนไขในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ number24.co.th และกฎหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องให้นำมาใช้แก่เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ด้วยเท่าที่จะไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ กรุณาอ่านเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ให้ละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราจัดการข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในบางครั้งคราวเมื่อจำเป็นและสมควร พร้อมขอบเขตอำนาจของ General Data Protection Regulation (GDPR) ที่ทาง Shutterstock.inc เป็นผู้กำหนด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านปลอดภัย มีความพึงพอใจในการให้ผลิตภัณฑ์และการบริการเรา ท่านจะได้รับข้อมูลโปรโมชัน สิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่าวสาร ท่านยินยอมรับข้อมูลดังกล่าวจาก บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด (“Number 24 x Shutterstock”) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ https://www.shutterstock.com/privacy

หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร หรือนำข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอบริการแก่ท่านอีกในอนาคตสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการถอนความยินยอมได้ที่อีเมล privacy@13.214.59.201.122.155.166.155.no-domain.name

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด (“Number 24 x Shutterstock”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีวิธีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างด้าว) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร และข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมและประวัติทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม (Social Media) แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น) หรือผ่านบริษัทในเครือ อาทิ

 • Google Login
 • LINE Login
 • Shutterstock Login / แอคเคาท์สำหรับเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

2. ข้อมูลการเงินและการทำธุรกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทนี้อาจรวมถึงบันทึกจากบัญชีของท่านที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและประวัติการสั่งซื้อ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (รหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยของบัญชี)

ในฐานะของผู้ใช้บริการ ข้อมูลในประเภทนี้อาจรวมถึงข้อมูลการชำระเงินของท่าน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและข้อมูลภาษีอื่นๆรายละเอียดการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) วิธีการชำระเงิน และหมายเลขธุรกรรมด้วย

 3. ข้อมูลระบุตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะและข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทนี้เกี่ยวข้องกับหมายเลขอันมีลักษณะเฉพาะที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขของผู้ใช้บริการ หมายเลขการสมัครสมาชิกรับข่าวสาร หมายเลขรายการสะสมคะแนน หมายเลขไอดีผู้ใช้ออนไลน์ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ไอพี MAC Address ชื่อเครือข่าย (SSIDS) หรือสิ่งที่ใช้ระบุอุปกรณ์อื่นๆ และข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิคอื่น เช่น ประวัติและการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ (log-in) คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้ท่องอินเตอร์เน็ท (browsers) บันทึกของแอปพลิเคชัน ข้อมูลการท่องอินเตอร์เน็ท คุ้กกี้ เป็นต้น

4. ข้อมูลสถิติเชิงประชากรศาสตร์และความชื่นชอบ ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทนี้อาจรวมถึงคุณลักษณะและความชื่นชอบส่วนตัวของท่าน เช่น ความชื่นชอบด้านการซื้อสินค้า ความชื่นชอบเกี่ยวกับงานศิลปะและเนื้อหา ภาษาที่นิยมใช้ ข้อมูลสถิติเชิงประชากรศาสตร์ในครัวเรือน ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ งานอดิเรก ความพึงพอใจต่อการบริการและความชื่นชอบในการบริการ คำติชมอื่นๆ เป็นต้น เนื่องจากเราอาจใช้ข้อมูลในประเภทนี้เพื่อปรับปรุงการบริการในอนาคตของเราและในแคมเปญการตลาด/การโฆษณา เราจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยนั้น อยู่บนฐานของความยินยอมของท่าน และเป็นไปตามกฎหมายไทยที่บังคับใช้ กรุณาอ้างอิงไปยังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยินยอมของท่านและการสมัครสมาชิกรับข่าวสารในหัวข้อย่อย “การประมวลผล แบ่งปัน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเรา” ด้านล่างในเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ 

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณา เข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี 

บริษัทฯ ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • เพื่อนำส่งสินค้าและใบกำกับภาษี
 • เพื่อปฎิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน
 • เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อติดต่อสอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

7.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน และเพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน แก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ผู้ให้บริการ Service ต่างๆ เช่น  shutterstock ผู้ให้บริการ  โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

8.สิทธิของเจ้าของข้อมูล ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมลหรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกบริษัทฯพร้อมแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

 ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริษัทฯ ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถรับบริการจากทางบริษัทฯ ได้หรืออาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับบริการจากบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 9. ผลการเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริษัทฯทราบและบริษัทฯอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น  การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ติดต่อ บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด 222/48 หมู่ที่ 10ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล: privacy@13.214.59.201.122.155.166.155.no-domain.name

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน – Candidates Privacy Policy

        บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด (“Number 24 x Shutterstock”)  (“บริษัทฯ” หรือ“เรา”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 เรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านอย่างปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการจ้างงาน การจ้างบริการหรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของเรานั้น เราอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน พนักงานที่เกษียณอายุ ผู้บริหาร กรรมการ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับกระบวนการจ้างงาน การจ้างบริการ หรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อีเมล ช่องออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง ในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานหรือตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน หรือระยะเวลาตามสัญญา นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น บริษัทจัดหาพนักงาน (Outsourcer) บริษัทประกัน โรงพยาบาล ธนาคาร บุคคลที่สามอื่น ๆ แหล่งข้อมูลสาธารณะและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง (เช่น ประกันสังคม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด ลายมือชื่อ ภาพถ่าย วิดีโอภาพเคลื่อนไหว เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ทักษะภาษา ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก ความสนใจ ข้อมูลที่ทำงานเก่า หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองวิชาชีพ ใบรับรองหลักสูตรอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ สถานภาพการสมรสและ/หรือสถานภาพทางการทหาร 

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน แผนที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น เลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน/สิ้นสุด ประวัติการทำงาน ผลการประเมินการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เช่น สถานที่ทำงานนอกบริษัทฯ วันที่ เวลาและสถานที่สำหรับการทำงานนอกบริษัทฯ) บันทึกการทำงาน บันทึกทางวินัย ข้อมูลการโอนย้าย ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการเข้างาน รายละเอียดการร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการคดี 

5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลค่าใช้จ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ผลตอบแทนปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย

6) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลตามเอกสารสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และใบเสร็จต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน สำหรับโปรแกรมหรือเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงาน

8) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ประวัติจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

9) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลอื่น ๆ ตามใบสมัครงาน ประวัติโดยย่อส่วนบุคคล (Resume) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อมูลจากการประมูลงาน ข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ   

10) ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด”

11) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน เช่น

 • ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้าง เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานระหว่างการจ้าง เพื่อเก็บประวัติการทำงาน เพื่อจัดตารางการเข้าทำงาน เพื่อให้วันลา เพื่อประกอบการจัดหาและเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปี และการทำประกัน เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้างในบางตำแหน่ง และ/หรือเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานทุจริตร้ายแรง (Blacklist)
 • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือหรือการแสกนใบหน้า) เพื่อการเข้าออกพื้นที่ทำงาน และ/หรือบันทึกเวลาการเข้าออก
 • ข้อมูลความพิการ เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการจ้าง และ/หรือเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน คำนวณและจ่ายตามกองทุนคนพิการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่ร้องเรียน/การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งข้อมูลเบาะแส และ/หรือติดต่อประสานงาน 

12) ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอ้างอิง เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงาน เช่น การบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้สมัครงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครงาน การยืนยันตัวตนและตรวจสอบประวัติ การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน การตัดสินใจจ้างงาน การเข้าทำสัญญาจ้างงานหรือสัญญาบริการ และเอกสารสำหรับการจ้างงาน และ/หรือการกำหนดเงินเดือน สวัสดิการและข้อมูลสัญญาพื้นฐานอื่น ๆ ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 

2) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรืองานกิจกรรมของท่าน การจัดส่งเอกสาร เพื่อติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านในกรณีจำเป็นและฉุกเฉินและ/หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

3) เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เช่น เพื่อจ่ายเงินเดือนและเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่าใช้จ่าย โบนัส ค่าชดเชย เงินทดแทน และให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ท่าน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การจัดการ/อนุมัติวันลา การทำประกันภัย ประกันสังคม การมอบของรางวัล การจ่ายค่าอาหารผ่านบัตรพนักงาน  การให้ทุนการศึกษา หรือสวัสดิการอื่นๆ

4) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน เช่น เพื่อบันทึกข้อมูลและประวัติการทำงาน เพื่อติดตามการทำงานและชั่วโมงทำงาน เพื่อบริหารจัดการการเข้าทำงาน การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อประเมินความสามารถ ความเหมาะสมและผลการทำงาน การพิจารณา ปรับ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่งทั้งประจำและชั่วคราว เพื่อพิจารณาปรับเงินเดือน เพื่อออกบัตรประจำตัว บัตรเข้าออกอาคารสำนักงาน และ/หรือบัตรอื่น ๆ ในการจำกัดการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและจัดการกับทรัพยากรและการจัดการภายใน เพื่อดูแลภาพรวมงาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุง เพื่อให้คำแนะนำ พิจารณา จัดการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน การดำเนินการทางวินัย การเลิกจ้าง การออกจากงานและการเกษียณอายุ และ/หรือการออกเอกสารหรือหนังสือรับรอง เช่น จดหมายรับรองสถานะการทำงาน

5) เพื่อการจัดอบรม เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมและสัมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการจัดงานและประเมินผลการอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

6) เพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานภายในบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้ท่านดำเนินการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการนำชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไประบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ระบุในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาบริการที่บริษัทฯ ทำกับท่านหรือนายจ้างของท่าน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ

7) เพื่อการปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์กร รวมถึงข้อกำหนดด้านการตรวจสอบบัญชีและการบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก) เช่น การคาดการณ์และการวางงบประมาณ และการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน/งบประมาณ เช่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี ปิดงบบัญชี กู้ยืมเงินและจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อประมวลผลเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ เพื่อดำเนินการทางภาษี และการทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การสั่งจ่าย และเพื่อออกบิลติดตามหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ/หรือเพื่อจัดทำบัญชี งบดุล และรายการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ

8) เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ และเพื่อแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ

9) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

11) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ การฉ้อโกง ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ และเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ

12) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สิน หรือเพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และการดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้ 

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเป็นวิธีในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ

2) การแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล    

4) การคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

5) การระงับการใช้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ

6) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 

7) การลบหรือทำลาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6. ผลการเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ติดต่อ บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด 222/48 หมู่ที่ 10ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล: privacy@13.214.59.201.122.155.166.155.no-domain.name

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  Type: